AZ-204 Microsoft Azure Developer - Practice Exams 2022

AZ-204 Microsoft Azure Developer là chứng chỉ hướng đến phát triển giải pháp trên nền tảng Azure, ngày trước nó là AZ-203 nhưng sau này đổi thành AZ-204. 

Outline của chứng chỉ AZ-204 

Bên dưới là khối lượng kiến thức và tỉ lệ phân bổ khi học lấy chứng chỉ AZ-204 Microsoft Azure Developer, hi vọng có thể giúp bạn hình dung được  lộ trình rõ ràng. Phần bên dưới mình không dịch nhé, vì các từ vựng chuyên ngành rất dễ hình dung và tra cứu về sau. 

Develop Azure compute solutions (25-30%)

Implement IaaS solutions

 • provision virtual machines (VMs)
 • configure, validate, and deploy ARM templates
 • configure container images for solutions
 • publish an image to the Azure Container Registry
 • run containers by using Azure Container Instance

Create Azure App Service Web Apps

 • create an Azure App Service Web App
 • enable diagnostics logging
 • deploy code to a web app
 • configure web app settings including SSL, API settings, and connection strings
 • implement autoscaling rules including scheduled autoscaling and autoscaling by
 • operational or system metrics

Implement Azure functions

 • create and deploy Azure Functions apps
 • implement input and output bindings for a function
 • implement function triggers by using data operations, timers, and webhooks
 • implement Azure Durable Functions
 • implement custom handlers

Develop for Azure storage (15-20%)

Develop solutions that use Cosmos DB storage

 • select the appropriate API and SDK for a solution
 • implement partitioning schemes and partition keys
 • perform operations on data and Cosmos DB containers
 • set the appropriate consistency level for operations
 • manage change feed notifications

Develop solutions that use blob storage

 • move items in Blob storage between storage accounts or containers
 • set and retrieve properties and metadata
 • perform operations on data by using the appropriate SDK
 • implement storage policies, and data archiving and retention

Implement Azure security (20-25%)

Implement user authentication and authorization

 • authenticate and authorize users by using the Microsoft Identity platform
 • authenticate and authorize users and apps by using Azure Active Directory
 • create and implement shared access signatures

Implement secure cloud solutions

 • secure app configuration data by using App Configuration Azure Key Vault
 • develop code that uses keys, secrets, and certificates stored in Azure Key Vault
 • implement Managed Identities for Azure resources
 • implement solutions that interact with Microsoft Graph

Monitor, troubleshoot, and optimize Azure solutions (15-20%)

Integrate caching and content delivery within solutions

 • configure cache and expiration policies for Azure Redis Cache
 • implement secure and optimized application cache patterns including data sizing,
 • connections, encryption, and expiration

Instrument solutions to support monitoring and logging

 • configure an app or service to use Application Insights
 • analyze and troubleshoot solutions by using Azure Monitor
 • implement Application Insights web tests and alerts

Connect to and consume Azure services and third-party services (15-20%)

Implement API Management

 • create an APIM instance
 • configure authentication for APIs
 • define policies for APIs

Develop event-based solutions

 • implement solutions that use Azure Event Grid
 • implement solutions that use Azure Event Hubs

Develop message-based solutions

 • implement solutions that use Azure Service Bus
 • implement solutions that use Azure Queue Storage queues

Khuyến mãi gần 300 câu hỏi miễn phí 

0 Comments

Đăng nhận xét

Free Programming Coupon