ITLI 4 Foundation practice test for 2020 EXAM - latest

ITIL 4 Foundation được thiết kế để giới thiệu về ITIL 4 và cho phép các ứng viên xem xét quản lý dịch vụ CNTT thông qua mô hình hoạt động từ đầu đến cuối để tạo, phân phối và cải tiến liên tục các sản phẩm và dịch vụ hỗ trợ công nghệ. Tổng cộng có ITLI 4 Foundation 6-practice, 240 questions and detailed explaination.Link: https://bit.ly/2T9IziP
Mã khuyến mãi: 99DA70D6005E5D4DDE52

0 Comments

Đăng nhận xét

Free Programming Coupon