Khóa Python Programming Beginners Tutorial giá 199$ đang miễn phí

Udemy đang có chương trình khuyến mãi khóa học Python cho người mới với giá 199$. Đây là khóa học cho người mới bắt đầu tìm hiểu về Python, có lộ trình học rõ ràng và cân đối theo từng section.


Yêu cầu người học

  • Không có điều kiện tiên quyết để học Python.
  • Có chút hiểu biết cơ bản về thuật ngữ lập trình máy tính
  • Biết được các khái niệm cơ bản liên quan đến lập trình và cơ sở dữ liệu ( cái này khuyến khích để tiếp cận nhanh hơn chứ không bắt buộc) 

Sau khi học đạt được gì 

  • Phát triển sự hiểu biết cơ bản về lập trình và ngôn ngữ lập trình Python.
  • Viết chương trình và giải quyết các vấn đề bằng cách sử dụng các cấu trúc logic của Python.
  • Chứng minh trải nghiệm quan trọng với môi trường phát triển chương trình Python.
  • Hiểu các khái niệm về lập trình hướng đối tượng được sử dụng trong Python: Classes, Attribution, thừa kế, đa hình.
  • Làm việc với thư viện chuẩn Python.https://www.udemy.com/course/a-laymans-guide-to-python/

0 Comments

Đăng nhận xét

Free Programming Coupon