Download khóa học CI/CD with Jenkins using Pipelines and Docker

DevOps (kết hợp của cụm từ tiếng Anh "Software Development" và "Information Technology Operations") . Mục đích cuối cùng của cái được gọi là DevOps là "improving the software lifecycle" theo nghĩa là mang các thay đổi trong software (bug fixes, features, configurations) tới end-users một cách nhanh chóng, thường xuyên nhưng vẫn đảm bảo độ tin cậy. Trong quá trình đó sẽ bao gồm các giai đoạn như build, test, deploy và cần sự cộng tác tốt giữa các bên liên quan như Arch, Dev, QA, IT Ops.

0 Comments

Đăng nhận xét

Free Programming Coupon